Algemene voorwaarden

Definities

MYEVERLANE Media gevestigd Lavinia Fontanahof 10, 6663 PE Lent en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82339635.
Je/Jij/Jouw/Klant Jij, die een of meer diensten of producten afneemt van MYEVERLANE Media.
Diensten/producten/aanbod Alle diensten die je kunt afnemen van MYEVERLANE Media, waaronder trainingen, opleidingen, cursussen, coaching, masterclasses, workshops.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten door of namens MYEVERLANE Media waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van jou of iedere andere partij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

1.4 MYEVERLANE Media mag deze algemene voorwaarden altijd wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden vind je op onze website.

Artikel 2. Intellectuele eigendomsrechten / gebruik van materialen

2.1 Toegang tot producten en diensten van MYEVERLANE Media zijn persoonsgebonden. Je dient je inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord dus geheim te houden, het is niet toegestaan deze te delen met derden. In geval van of bij vermoedens van misbruik kan MYEVERLANE Media de toegang tot het online product ontzeggen. MYEVERLANE Media is gerechtigd schade te verhalen op de klant. MYEVERLANE Media is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens.

2.2 Als je vermoedt dat je inloggegevens in handen van derden zijn gekomen, dien je zo spoedig mogelijk MYEVERLANE Media daarvan in kennis te stellen, zodat MYEVERLANE Media gepaste maatregelen kan nemen.

2.3 Op alle content (teksten, materialen, afbeeldingen, video’s) behorende bij de diensten en producten van MYEVERLANE Media, bezit MYEVERLANE Media de intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, te verveelvoudigen, en/of openbaar te maken zonder toestemming van MYEVERLANE Media. Het vermelden van de bron geldt niet als toestemming. MYEVERLANE Media is gerechtigd schade te verhalen op de klant.

2.4 Bij overtreding van dit artikel ben je MYEVERLANE Media per direct een opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 (vijfduizend euro) voor iedere vertreding, alsmede € 100 (honderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 3. Prijzen en btw

3.1 De prijzen op de website en alle andere uitingen van MYEVERLANE Media zijn altijd exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.2 De geldende prijs voor een product of dienst is de prijs op het moment dat je de aankoop voltooid. Je kunt geen beroep doen op eerder aangeboden kortingsacties of kortingscodes.

3.3 MYEVERLANE Media heeft te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen jou en MYEVERLANE Media komt tot stand zodra je je een dienst of product op de website van MYEVERLANE.com hebt besteld.

4.2 MYEVERLANE Media is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit deze overeenkomst. MYEVERLANE Media is, behoudens in het geval waarin van de kant van MYEVERLANE Media sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze
derden.

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1 Bij de aankoop van een online product doe je uitdrukkelijk afstand van het recht op ontbinding. Dit omdat de producten direct worden geleverd. Je kunt de aankoop van het online product dus niet annuleren en er zal geen restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden.

Artikel 6. Betaling

6.1 Je kunt diensten en producten van MYEVERLANE Media vooraf of in termijnen betalen, tenzij anders is afgesproken.

6.2 Omdat de producten direct geleverd worden is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 7. Overmacht

7.1 MYEVERLANE Media is voor de beschikbaarheid van de online producten afhankelijk van derden. MYEVERLANE Media zal alles in het werk stellen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen maar kan geen ononderbroken beschikbaarheid garanderen.

7.2 MYEVERLANE Media hoeft haar verplichtingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden niet na te komen als sprake is van een overmacht situatie. MYEVERLANE Media is dan niet aansprakelijk voor schade die je hebt geleden, lijdt en/of nog zult lijden.

7.3 Onder overmacht verstaat MYEVERLANE Media onder andere: overheidsmaatregelen; storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiediensten; (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van onder andere netwerken, software, diensten en programma’s van derde partijen; netwerkaanvallen, waaronder DoS- of DDoS-aanvallen; oorlog; staking;
natuurgeweld; brand; terrorisme of andere bijzondere omstandigheden (zoals pandemieën, epidemieën, virussen, lockdown, natuurrampen, overstromingen, etc.)

7.4 MYEVERLANE Media heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de overmacht situatie intreedt nadat MYEVERLANE Media haar verplichting had moeten nakomen.

7.5 Zolang de overmacht situatie voortduurt mag MYEVERLANE Media de verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden opschorten. Duurt deze periode langer dan 2 (twee) maanden, dan mag zowel jij als MYEVERLANE Media de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Het aankopen van producten of diensten van MYEVERLANE Media biedt geen garanties. Er kunnen door de klant geen rechten aan worden ontleend en MYEVERLANE Media is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.2 MYEVERLANE Media is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de producten en handelingen die hieruit voortkomen, alsmede eventuele fouten in de producten.

6.3 Als MYEVERLANE Media op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

6.4 De inhoud van onze producten kan worden gewijzigd en/of aangevuld. Dit geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie.

6.5 De inhoud van onze website en alle diensten en producten is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. MYEVERLANE Media kan echter niet garanderen dat alle informatie te allen tijde juist en volledig is. Alle content is dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 7. Klachten

7.1 Meld je klacht over geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 (zeven) kalenderdagen na het ontstaan van de klacht aan MYEVERLANE Media via shop@myeverlane.com. Meld je je klacht later, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.2 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst proberen deze onderling op te lossen, voordat we ze aan de rechter voorleggen.

8.3 Als we er onderling niet uitkomen, dan leggen we geschillen voor aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar MYEVERLANE Media gevestigd is.

Versie: 24-05-2021

Sluiten